تبلیغات


شیما کلباسی
زادروزآبان ۱۳۵۱
۲۰ نوامبر ۱۹۷۲(۱۹۷۲-{{#اگرexpr:۱۱<0|{{#اگرexpr:((۱۱)round 0)!=(۱۱)|خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «�»|خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «�»}}|خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «�»}}-۲۰) ‏(۳۸ سال)

تهران
ملیتایرانی
پیشهشاعر و فعال حقوق بشر
نقش‌های برجستهمدیر و گرداننده پروژه‌های" گفتگوی بین ملتها از طریق ترجمه شعر"، "شعر زنان ایران"
از اعضای مدیریت پروژه بین المللی "آوای دیگر"
سردبیر بخش شعر مجله آمریکایی میوز آپرانتیز گیلد

زندگینامه

مدیر و گرداننده پروژه‌های" گفتگوی بین ملتها از طریق ترجمه شعر"، "شعر زنان ایران" و از اعضای مدیریت پروژه بین‌المللی "آوای دیگر" ] و همچنین سردبیر بخش شعر مجله آمریکایی میوز آپرانتیز گیلد می‌باشد.


او اولین شاعر ایرانیست که به نوشتن اشعار دو نفره با شاعران غیرهم زبان پرداخته است.


اشعار وی به هجده زبان ترجمه شده اند. "سنگسار" نام مجموعه اشعار فارسی و "پژواک در تبعید" نام مجموعه اشعار انگلیسی او می‌باشد. وی برنده جوایز متعدد در زمینه شعر می‌باشد.