تبلیغات
تجاهر به استعمال مشروبات الكلی وقماربازی و ولگردی
ماده 701 - هركس متجاهرا" و به نحو علن دراماكن ومعابر ومجامع عمومی مشروبات الكلی استعمال نماید ، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محكوم می شود .
ماده 702 - هركس مشروبات الكلی را بخرد یا حمل یا نگهداری كند به سه تا شش ماه حبس و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم می شود .
ماده 703 - هركس مشروبات الكلی را بسازد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد كند یا در اختیار دیگری قراردهد به سه ماه تا یك سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و از یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یك یا دو مورد از آنها محكوم می شود .
ماده 704 - هركس محلی برای شرب خمر دایر كرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و ( 74 ) ضربه شلاق و یا از یك میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محكوم خواهد شد ودر صورتی كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهدشد .
ماده 705 - قماربازی باهروسیله ای ممنوع و مرتكبین آن به یك تا شش ماه حبس و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم می شوند ودر صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محكوم می گردند .
ماده 706 - هركس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یاحمل یا نگهداری كند به یك تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تایك میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم می شود .
ماده 707 - هر كس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا ازخارج وارد كندیادراختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یك سال حبس و یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود .
ماده 708 - هركس قمارخانه دایر كند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود .
ماده 710 - اشخاصی كه در قمارخانه ها یا اماكن معد برای صرف مشروبات الكلی موضوع مواد ( 701 ) و ( 705 ) قبول خدمت كنند یابه نحوی از انحاء به دایر كننده این قبیل اماكن كمك نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع واحوال و میزان تاثیرعمل معاون مجازات را تخفیف دهد .
ماده 711 - هرگاه یكی ازضابطین دادگستری وسایرمامورین صلاحیتدار از وجود اماكن مذكوردر مواد ( 704 ) و ( 705 ) و ( 708 ) بااشخاص مذكور در ماده ( 710 ) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یابر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی كه به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم می شوند .
ماده 712 - هركس تكدی یا كلاشی را پیشه خود قرار داده باشد واز این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كلیه اموالی كه از طریق تكدی وكلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد .
ماده 713 - هركس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تكدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد كلیه اموالی كه از طریق مذكور به دست آورده است محكوم خواهدشد .

افتراء و توهین و هتك حرمت

ماده 697 - هركس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحا" نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی كه موجب حد است به یك ماه تایك سال حبس وتا ( 74 ) ضربه شلاق یا یكی از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد .
ماده 698 - هركس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا" یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا" یا تلویحا" نسبت دهد اعم ازاینكه از طریق مزبور به نخوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شودیا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان ، باید به حبس از دوماه تادو سال و یا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود .
ماده 699 - هركس عالما" عامدا" به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را كه یافت شدن آن در تصرف یك نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل كسب یاجیب یا اشیایی كه متعلق به اوست بگذارد یا مخفی كند یا به نحوی متعلق به اوقلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم می شود .
ماده 700 - هركس با نظم یا نثر یا به صورت كتبی یا شفاهی كسی را هجو كند و یا هجویه را منتشر ماید به حبس از یك تا شش ماه محكوم می شود .